logo
โปรดรอสักครู่...

ตะกร้าสินค้า

logo

รอสักครู่..

หมวดหมู่ทั้งหมด

เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 
บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด(จากนี้เป็นต้นไปเรียกว่า “บริษัท”) ได้กำหนด “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่
บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (“บริษัท”) เก็บรวบรวม และท่านตกลงให้บริษัทเก็บรวบรวม รักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งที่มีอยู่แล้ว (ถ้ามี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจะจัดเก็บในอนาคตภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารฉบับนี้

            บริษัทขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือการดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม อาทิ การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การส่ง โอน การเผยแพร่ หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ รวมถึงการจัดเรียง การนำมารวมกัน การห้ามเข้าถึงหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย (“ประมวลผล”) และเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้ภายใต้เว็บไซต์  www.shop.foodland.co.th และ www.foodland.co.th
มีโดเมนย่อยหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและ/หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าวที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางของบริษัท ทั้ง offline และ online ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าชม หรือ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน การใช้เว็บไซต์ของบริษัท หากท่านลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทผ่านทางบุคคลที่สาม เช่น Facebook, WeChat, Google ,Line เป็นต้น ท่านจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทและบริการอื่นๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายในแพลทฟอร์มในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้อาจมีการแสดงข้อกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในบริการ เพื่อให้ท่านอนุมัติก่อนการเข้าถึงบริการนั้นๆ
ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด ดังนั้น หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลในการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยทันที แต่ทั้งนี้หากท่านใช้งานเว็บไซต์ต่อไป ให้ถือว่าท่านได้ยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของบริษัทแล้วทุกประการ

 

2.วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้ความยินยอมแก่บริษัท ในการดำเนินการจัดเก็บ ประมวลผล หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ ของการสั่งซื้อสินค้าบนระบบ Online Shopping บริษัทจะทำการจัดเก็บและใช้ข้อมูลที่จำเป็นในการออกเอกสารสำคัญสำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ช้อปปิ้ง
 • เพื่อจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการใช้ สำรวจความคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท
 • ส่งให้แก่บุคคลที่สามหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัท

 เช่น กรณีที่ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ในการจัดส่งสินค้า การวิเคราะห์ เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของทางเว็บไซต์ เป็นต้น ทางเว็บไซต์ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ กำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ บริษัท

 • บริษัทจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ เป็นการใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ เป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือได้รับความยินยอมจากท่าน

3. คำนิยาม

 • คำนิยามต่างๆ ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต  จำกัด ตามให้เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 6 และนอกเหนือจากนั้น ได้แก่ 
 • คุ้กกี้ หมายถึง ข้อมูลที่ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ หลังจากคุ้กกี้ได้ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุ้กกี้จะเก็บหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะปิดบราวเซอร์นั้น หรือจนกว่าผู้ใช้จะลบหรือปฏิเสธคุ้กกี้

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับ โดยทางตรงหรือทางอ้อม อันประกอบด้วย
ข้อมูลส่วนบุคคลกรณีเข้าชมเว็บไซต์ www.shop.foodland.co.th และ www.foodland.co.th
ในเครือบริษัท โดเมนย่อยหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและ/หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าวที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางของบริษัท ทั้ง offline และ online บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) ชื่อ (Name) ที่อยุู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ ( ZIP Code ) หรือ หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

 • ข้อมูลส่วนบุคคลกรณีสมัคร (Sign Up ) เพื่อสมัครสมาชิก หรือ ใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์จะเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น เพศ (Sex), อายุ (Gender),ที่อยู่ (address)  สัญชาติ (nationality), วันเกิด (Date of Birth) ,สถานภาพสมรส (Marital status) ,อาชีพ (Career)  ,หมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้า (Billing Address) เป็นต้น
 • พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยบริษัทมีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล เช่น
  • หมายเลขไอพี (IP address)
  • ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง
  • หน้าเว็บ (Web page) ที่เข้าเยี่ยมชม
  • เวลาที่เยี่ยมชม
  • เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัท

 

 • เราใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
 • เพื่อช่วยให้เราเก็บรักษาตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล (session) เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือ บริการอื่นใด
 • เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของระบบของเราให้ดีขึ้น
 • เพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้ และปรับแต่งบริการให้ตรงกับความสนใจของท่าน
 • เพื่อช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบการใช้บริการของผู้ใช้ และเพื่อนำไปปรับปรุงบริการ

ในเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ ผู้ใช้สามารถควบคุมหรือตั้งค่าได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ หรือตั้งค่าจำกัดการใช้งานคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถได้รับประโยชน์จากการใช้งานเว็บไซต์ หรือเข้าถึงทุกฟังก์ชันการใช้งานอย่างเต็มที่ ได้ ซึ่งอาจจำกัดประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของท่าน

 

 

 

 

4.2 ข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล


ลำดับที่

ข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

1

- ชื่อ นามสกุล
- วันเกิด
- เพศ
- เบอร์โทรศัพท์
- ที่อยู่
- Email
- รายการสินค้าที่สั่งซื้อ
- วันที่ที่มีการสั่งซื้อสินค้า
- จำนวนเงินที่สั่งซื้อสินค้า

ใช้สำหรับการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า กับเว็บไซต์ https://shop.foodland.co.th

 

 

 

ตลอดไป ไม่มีการลบทิ้ง

2

- ชื่อ นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์
- ที่อยู่
- Email
- Promotion Type/ Code ที่ใช้

-การทำ Marketing Campaign ต่างๆที่เว็บไซต์ https://shop.foodland.co.th
- ส่งรายการโปรโมชั่นผ่านทาง          SMS
- กิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ในอนาคต

 

 

ตลอดไป ไม่มีการลบทิ้ง

 

 

3

- ชื่อ นามสกุล
- ที่อยู่
- รายการสินค้าที่สั่งซื้อ
- วันที่ที่มีการสั่งซื้อสินค้า
- จำนวนเงินที่สั่งซื้อสินค้า
- ความถี่ในการใช้บริการ
- Promotion Type / Code ที่ใช้

 

 

 

การเช็คยอดขาย

 

 

 

ตลอดไป ไม่มีการลบทิ้ง

 
 

 

 


            เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจะดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ข้างต้นในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน เป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัท อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรือบริษัทอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญากับท่าน หรือไม่สามารถทำสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) และบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่าน หรือยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องต่อท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
            ในกรณีที่บริษัทจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะ และ/หรือวัตถุประสงค์ที่ไม่ตรงหรือสอดคล้องกับที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจะจัดให้มีนโยบายหรือเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) เพิ่มเติม เพื่ออธิบายการประมวลผลข้อมูลในลักษณะดังกล่าว

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
            เพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานดังต่อไปนี้
            1. ฝ่ายการตลาด
            2. ฝ่ายหน้าร้าน
            3. ฝ่ายบัญชี
            4. ฝ่ายสินเชื่อ
            5. ฝ่ายขนส่ง

            การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น บริษัทจะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวซึ่งบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อน
โดยทางบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านโดยแปลงเป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตนกรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัท นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่เว็บไซต์นั้น ๆ กำหนด โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

 

 

 

5. สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

5. สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการได้รับการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกนำไปประมวลผลหรือไม่ วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล มีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากบริษัทได้ สามารถเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ และสามารถตรวจสอบว่าบริษัทกำลังดำเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

5.2 สิทธิในการแก้ไขให้ถูกต้อง
เจ้าของสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้องตรงกับความจริง รวมถึงสิทธิในทำให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ สมบูรณ์ขึ้นโดยการให้ข้อมูลเพิ่มเติม

5.3 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูล
เจ้าของสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัท ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นเกี่ยวข้องต่อวัตถุประสงค์ที่ถูกจัดเก็บหรือประมวลผลอีกต่อไป หรือในกรณีที่ท่านถอนความยินยอม หรือในกรณีการประมวลผลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5.4 สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล
เจ้าของสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทแบบเป็นรูปธรรม สามารถใช้ได้ทั่วไป และในรูปแบบที่สามารถใช้เครื่องมืออ่านได้ ท่านยังมีสิทธิที่จะถ่ายโอนข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลอื่นๆ และในการใช้สิทธิดังกล่าวนี้ ท่านมีสิทธิที่จะให้เราถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆโดยตรงหากสามารถกระทำได้ทางเทคนิค

หมายเหตุ: บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งได้ถูกส่งต่อให้แก่บุคคลอื่น

 

 

5.5 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล หรือ จำกัดในการประมวลผล
เจ้าของสิทธิมีสิทธิที่จะคัดค้านในการประมวลผล หรือ จำกัดในการประมวลผลข้อมูลของคุณไม่ว่าเวลาใดๆ ก็ได้ หากคุณรู้สึกว่ามันส่งผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของคุณ

5.6 สิทธิถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา
เจ้าของสิทธิมีสิทธิถอนความยินยอมที่ซึ่งบริษัทได้รับความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภายหลังจากการถอนความยินยอมดังกล่าว บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มความสามารถ หรือตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลไว้เพื่อการตรวจสอบการให้บริการแก่ท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยบริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีกต่อไป

หมายเหตุ : สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถดำเนินการตามสิทธิข้างต้นโดยแจ้งผ่านทางบริษัทโดยตรง โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขอของท่าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำขอดังกล่าว

6. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า
มาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ แก้ไข หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้จัดเตรียมระบบเก็บฐานข้อมูล พร้อมนโยบาย และมาตรการการรักษาข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน

 

 

 

 

 

 

7. ข้อยกเว้นการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

7.1 ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่เวลาท่านได้เปิดเผยข้อมูลให้บริษัท หรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของบริษัท

7.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากท่านไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการอนุญาตโดยวิธีการอื่นใด

7.3 การเปิดเผยข้อมูลตามความจำเป็น เนื่องจากกระทำตามกฎหมาย คำสั่ง กฎข้อบังคับ คำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ หรือตามความจำเป็นอื่นใด

 

8. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริการแก่ท่าน หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ หรือ จนกว่าจะได้รับการติตต่อจากท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลว่า ไม่ประสงค์ให้บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป

 

9. การติดต่อบริษัท
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนโปรดติดต่อทางบริษัท
บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด 
เลขที่  2675 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
Email Address :  crm@foodland24hours.com
โทรศัพท์: 0-2530-0220